Kokuyo Campus5Mm Hoganb530Sh

MI-NE

・中紙/上質紙(森林認証紙)
・科目シール付き
・寸法/タテ252×ヨコ179mm 製本様式/無線とじ